ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Thursday, December 26, 2013

ඔබට......

එන්න නොකීවත්


මට


නොදැනෙන්ට ඔබට


ඇවිත් ඉන්නම්


නුඹේ ලොවට...


විදින්නට


ජීවිතය.....