ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Thursday, December 26, 2013

යශෝදරා...

සැමියට සුභ පතන්නට

යනෙන ගමන වෙනුවෙන්

කදුළු කැට සගවා

ඔබ වින්ද දුක කොච්චරක්ද

අරමුනක් වෙනුවෙන්

ආදරේ දන් දුන් ඔබ

පුතුත් සමග තනි වෙද්දි

සිතින් හැඩුවා

කදුලු සගවන්....

නොදැනෙන්න

දයාබර සැමියට

ඔහුගෙ අරමුනට

ශක්තියක් දෙන්න

එය

යථාර්තයක් විය යුතු

නිසා

ඔහුට ඔහු හොයා ගන්න

ඔහු සොයන ජීවිතේ

ඔහුට ලැබෙද්දි

ඔබ.......................