ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Thursday, December 26, 2013

ඉඩෝරය...
සිදී ගිය

ගං තෙරක සිට

අහස් කුස දෙස බලා

හූල්ලන දෑස් දෙස

අකාරුණික අහස් කුස

බලාසිටියි....

පියනොහෙලා..

විහිද වූ දෑස් යුග...