ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Thursday, December 19, 2013

අරගලය


කටු කම්බි වැට අගට


හෙමිහිට

හිරු මුදුන් වී

සිනාසෙන විට

රුදුරු අවියට

සෙමින් පෙම් කළ

ළදරු සිත් හුරු වුනා

අදුරට..............

ලොවට රහසින්

නිදිවරාගෙන

කදුලු වැල් නෙතු අග තබාගන

දුක් නොවී වියැකුනු අතීතෙට....

බලා ඉමු

හිරු


නැගෙන තුරු හෙට.....