ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Friday, December 27, 2013

නිදහසහුරු පුරුදු

නැවතුමකට වී

බලා හිදිමි

බසයක් එන තුරු

නැගී

යනන්ට

අතීතය කරා

අහිමි වූ

නිදහසක්

සොයා....

වල් වදින

වර්තමානයෙන්


මිදී.....