ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Monday, December 23, 2013

හයිවේ...



හැටට හැටේ 


පාගල පලයව්


අපට අඩු වුන හයිවේ දැන් අපි ලග


ඒත්


යන ගමන් පොඩ්ඩක් 


හිතලත් බලපන්


කිරිබෝතලේ කිරි ටික බොන්න


පොරකන කිරිකැටියන් 


ඉන්න රටක 


තාමත් අපි ඉන්නෙ කියලා