ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Thursday, December 19, 2013

අතීතෙට.......................

හුරු පුරුදු

නැවතුමකට වී

බලා හිදිමි

බසයක් එන තුරු

නැගී

යනන්ට

අතීතය කරා

අහිමි වූ

නිදහසක්

සොයා....

වල් වදින

වර්තමානයෙන්


මිදී.....