ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Friday, December 20, 2013

අකාරුණික අරගලය...
නොදරුවන්

අවි අරං

පෙරමුණට පැමිනෙත්ම

ගිගුම් දුනි

මහ හඩින්

වෙඩි හඩින්


අහස් කුස....