ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Tuesday, January 7, 2014

මරණය


මම නෙසොයන


මා හොයන් 


පරක්කු වෙලා 


මම ලගට ආපු


උඔ
මේ පාරවත් 


වෙලාවට වරෙන්