ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Tuesday, January 7, 2014

මතකය

Add caption

දුරට ගියත් ඔබ

ලගින් උන්නා සේම

ඔබේ සුසුමන්...

තවමත් දැනේ

මේ හිස්

අවකාශය තුල....රැදෙන්නට තව තවත්

හිස් බවින් පීඩිත

අකීකරු

මේ ජීවිතේ

තව පුංචි දුරක් අරං යන්න

ඇති ඔබෙයි මගෙයි


අපේම ලෝකයක මැවූ

සුන්දර මතකයන්