ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Friday, January 3, 2014

කන්‍යාවී..


නිදියහනේ
මුදල් වලට
ඇග විකුනා
ලෝකයට පවිත්‍රයැයි
හගවන ඔබ...
කියන්න මට
ගණිකාවක්ද?

කන්‍යාවක්ද?