ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Thursday, January 2, 2014

නිදහස


කළු 
සුදු
එකට............