ඔබෙත් මගෙත් සුසුම් මුසුවන හන්තාන පාමුල සැරිසරන්නට අවසරයි

Tuesday, August 12, 2014

නුඹට ලිව්ව නුඹ නොදන්න මගේ කවිය

හමුවීම අහඹුවක්.......

නොහිතපු දවසක

නොහිතපු මොහොතක

නිකිණි සදත් එක්කම

නුඹ ඇවිත්

අතර මංව

 මං සොයන විට

පහන් දැල්ලක්

ගෙනඑලිය කරමින් මග

නුඹ ඇවිත්

වෙනදාට හමා ගිය

හුරු පුරුදු සුලං රැල්

පවා දැන් වෙනස්වී

නුඹේ ආගමනයෙන්

පරව යන්නට තිබුනු

අරලියා මල් ගොමුව

විකසිතව යලි යලිත්

වසන්තය අවසන්ව

කර්කශව වූ කලෙක

වැහි පොදක් එක්ක ආ

නුඹ නිසා......... 


වින්දික රත්නායක